Skip to main content

Risk Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Risk analizi, bir işletme veya proje sürecindeki olası riskleri belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikeleri ve olumsuz sonuçları önceden tahmin etmek amacıyla yapılır. Risk analizi, işletmelere stratejik kararlar alırken bilinçli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur ve olası kayıpları minimize etmeyi hedefler.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi, işletmelerin veya projelerin karşılaşabileceği belirsizlikleri ve tehlikeleri belirlemek ve yönetmek için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, bir işletmenin riskleri değerlendirmesine ve uygun önlemleri almasına yardımcı olur. Risk analizi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Belirsizlikleri Tanımlama: Risk analizi, potansiyel riskleri ve belirsizlikleri tespit etmek için kullanılır. İşletme faaliyetlerinde ve projelerde ortaya çıkabilecek risklerin kaynaklarını ve etkilerini belirlemek önemlidir.
 • Olası Tehlikeleri Değerlendirme: Risk analizi, olası tehlikeleri ve bunların olumsuz etkilerini değerlendirmek için kullanılır. Bu analiz, işletmenin riskleri önceden anlamasına ve uygun önlemleri almasına yardımcı olur.
 • Risk Önceliği Belirleme: Risk analizi, belirlenen riskleri önceliklendirme ve işletmenin kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasını sağlama amacı taşır. Böylece, en yüksek risk taşıyan alanlara odaklanarak kaynakların verimli kullanılması sağlanır.
 • Karar Alma Süreçlerinde Kılavuzluk: Risk analizi, işletmelerin karar alma süreçlerinde yol gösterici bir rol oynar. Kararlar alınırken, olası risklerin dikkate alınması ve risklerin minimize edilmesi önemlidir.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk analizi yapılırken, aşağıdaki adımlar takip edilir:

 1. Riskleri Belirleme İlk adım, işletme veya proje sürecindeki olası riskleri belirlemektir. Bu adımda, potansiyel tehlikeler, finansal kayıplar, hukuki sorunlar, operasyonel hatalar gibi unsurlar dikkate alınır.
 2. Risklerin Önceliklendirilmesi: Belirlenen riskler önceliklendirilir. Bu adımda, risklerin olasılıkları ve etkileri değerlendirilir. Risklerin olasılıkları, ne sıklıkla gerçekleşebilecekleri ve etkileri ise oluşabilecek zararın büyüklüğü göz önüne alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme, risklerin önem sırasına konulmasına ve kaynakların en etkili şekilde kullanılmasına yardımcı olur
 3. Risklerin Analizi: Belirlenen riskler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. Bu adımda, risklerin nedenleri, olası sonuçları, etkileri ve bu risklerin ortaya çıkma olasılığına ilişkin veriler incelenir. Analiz süreci, risklerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve uygun tedbirlerin alınmasına olanak tanır.
 4. Risklerin Değerlendirilmesi: Risklerin değerlendirilmesi, analiz edilen risklerin sonuçlarının ve etkilerinin değerlendirilmesini içerir. Bu adımda, risklerin kabul edilebilirlik düzeyi belirlenir ve risklerin tolerans sınırları göz önünde bulundurulur. Değerlendirme süreci, işletmenin veya projenin hedeflerine uygun olarak risk toleransını belirlemesine yardımcı olur.
 5. Risklerin Kontrolü ve Yönetimi: Belirlenen risklerin kontrolü ve yönetimi, risklerin minimize edilmesini ve olası zararların en aza indirilmesini sağlar. Bu adımda, risklerin önlenmesi, azaltılması veya transfer edilmesi için uygun önlemler ve stratejiler geliştirilir. Risk yönetimi planları oluşturulur ve uygulanır.
 6. Risk Analiz Raporu: Risk analizi sürecinin sonunda, bir risk analiz raporu hazırlanır. Bu rapor, belirlenen riskleri, değerlendirmeleri, analiz sonuçlarını ve alınması gereken önlemleri içerir. Risk analiz raporu, işletme veya proje yöneticilerine ve ilgili paydaşlara riskler hakkında detaylı bilgi sağlar ve karar alırken yol gösterici bir kaynak oluşturur.

Risk Analizi Çeşitleri

Risk analizi çeşitleri, farklı yöntemler ve yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve sürecin özelliklerine göre uygun yöntemler seçilmelidir. İşte yaygın olarak kullanılan risk analizi çeşitleri:

Olasılık ve Etki Analizi: Bu yöntemde, risklerin olasılıkları ve etkileri belirlenir. Risklerin oluşma olasılıkları ve etkileri ayrı ayrı değerlendirilerek risklerin önem düzeyi belirlenir. Bu analiz, risklerin önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için kullanılır.

SWOT Analizi: SWOT analizi, işletmenin iç ve dış faktörlerini değerlendirerek riskleri belirleme ve yönetme sürecinde kullanılan bir yöntemdir. SWOT analizi, işletmenin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirerek risklere ilişkin stratejik kararlar almayı sağlar.

Zararlı Olay Analizi: Bu analiz yöntemi, mevcut veya geçmişte yaşanmış zararlı olayları inceleyerek benzer risklerin tekrarlanmasını engellemeyi hedefler. Geçmiş olaylar incelenir, nedenleri analiz edilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.

Sağlık ve Güvenlik Analizi: Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından risk analizi yapılır. Potansiyel tehlikeler, iş sağlığı ve güvenliği riskleri değerlendirilir ve uygun önlemler alınır.

Finansal Analiz: Finansal risk analizi, işletmenin finansal kaynaklarını ve varlıklarını değerlendirerek riskleri belirleme sürecidir. Bu analiz, finansal kayıpların minimize edilmesi ve mali kararların etkin bir şekilde alınması için kullanılır.

Risk Analiz Raporu Nedir?

Risk analiz raporu, risk analizi sürecinin sonucunda hazırlanan bir rapordur. Bu rapor, yapılan analizlerin, belirlenen risklerin, değerlendirmelerin, önceliklendirmelerin ve alınması gereken önlemlerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı bir dokümandır. Risk analiz raporu, işletme yöneticilerine, proje ekiplerine ve ilgili paydaşlara riskler hakkında bilgi verir ve alınacak stratejik kararları destekler.

Rapor genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Giriş: Raporun amacı ve kapsamı hakkında bilgi veren bir giriş bölümü.
 • Risklerin Tanımı: Belirlenen risklerin ve potansiyel tehlikelerin açık bir şekilde tanımlandığı bölüm.
 • Risk Analiz Yöntemi: Kullanılan risk analiz yöntemlerinin ve tekniklerinin açıklandığı bölüm.
 • Risk Değerlendirmesi: Belirlenen risklerin olasılıkları, etkileri ve önem düzeylerinin değerlendirildiği bölüm. Risklerin önem sırasına göre önceliklendirildiği ve yönetim için tavsiyelerin sunulduğu bir analiz bölümüdür.
 • Önlemler ve Stratejiler: Risklerin minimize edilmesi veya kontrol altına alınması için alınması gereken önlemlerin ve stratejilerin açıklandığı bölüm. Bu bölümde, riskleri azaltmak, transfer etmek veya kabul etmek için önerilen tedbirler yer alır.
 • Risk Analiz Raporu Örnekleri: Risk analiz raporunda kullanılan örnek tablolar, grafikler veya diğer veri görselleştirmeleri ile desteklenen bölüm. Bu örnekler, raporun anlaşılabilirliğini ve görsel etkisini artırmaya yöneliktir.
 • Sonuç ve Öneriler: Risk analiz sürecinin bir özetinin sunulduğu bölüm. Bu bölümde, belirlenen risklerin yönetimi için genel bir değerlendirme yapılır ve gerekli görülen öneriler sunulur. Ayrıca, gelecekteki risk analiz çalışmaları için tavsiyelerde bulunulabilir.
 • Ekler: Raporun sonunda, kullanılan veri tabanları, analiz yöntemlerinin ayrıntıları, ek analizler veya diğer ilgili belgeler bulunabilir. Ekler, raporun okuyucularına daha fazla bilgi sağlamak ve analiz sürecini desteklemek amacıyla eklenir.

Risk Analizi Yöntemleri Nelerdir?

Risk analizi metotları, işletmelerin veya projelerin karşılaşabileceği olası riskleri değerlendirmek ve yönetmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu analizler, işletmelerin risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlayarak olumsuz sonuçların önüne geçmeyi hedefler. İş güvenliği alanında kabul gören ve yaygın olarak kullanılan bazı risk analizi metotları bulunmaktadır.

 • Fine-Kinney Analiz Metodu: Bu metotta, risklerin gerçekleşme ihtimalleri, frekansları ve etkileri değerlendirilerek risk düzeyleri hesaplanır. “Risk = İhtimal x Frekans x Etki” formülü kullanılarak riskler önceliklendirilir ve yönetim için adımlar belirlenir.
 • Tehlike ve İşletebilme Analiz Metodu (HAZOP): Kimya sektörü ve kritik sistemlerde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu analizde, olası tehlikelerin tanımlanması, analiz edilmesi ve ortadan kaldırılması için sistemli bir yaklaşım benimsenir.
 • L Tipi Matris Analiz Metodu: Bu basit yöntem, tek başına risk analizi yapacak olan analistler tarafından tercih edilebilir. Tehlikelerin tespit edilmesi ve acil önlem alınması gereken durumların belirlenmesi için kullanılır.
 • Neden-Sonuç Analiz Metodu: Bu analiz metodu, istenmeyen sonuçların ne sebeplerden kaynaklandığını belirlemek amacıyla kullanılır. Neden-sonuç diyagramı (balık kılçığı diyagramı) kullanılarak risklerin kökenleri ve etkileşimleri analiz edilir.
 • İş Güvenlik Analiz Metodu: İyi tanımlanmış işlerde ve görevlerde kullanılan bu metot, dört aşamadan oluşur: yapının tanımlanması, tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi ve güvenlik önlemlerinin incelenmesi.
 • Ön Tehlike Analiz Metodu: Bu analiz metodu, tehlikeli parçaları ve durumları belirlemek amacıyla kontrol listelerine dayanır. Potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi ve önlem alınması için kullanılır.

Yukarıda belirtilen risk analizi metotları, işletmelerin kendi ihtiyaçlarına ve risklerin niteliğine göre seçilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağına karar verilirken, analizin kapsamı, veri toplama yöntemleri ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sonuç olarak, risk analizi raporu, işletmelerin veya projelerin karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için önemli bir araçtır. Bu rapor, karar alıcıları bilgilendirir, risklerin yönetimini destekler ve işletmenin gelecekteki başarısını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

 

© Windowist Tower. All rights reserved.